web maker

บทนำ

ความเป็นมาเเละความสำคัญ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายเข้ามาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายแก่มนุษย์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม การแพทย์ การศึกษา รวมถึงการใช้ IOT (Internet of things) หรือชื่อภาษาไทยคือ “อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง” มาใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้อินเทอร์เน็ตในการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้ตามที่เราต้องการ    

    ผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาก็ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถนำมาใช้งาน พัฒนา ต่อยอด เพื่อให้เกิดนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลด้วย   

    ทางคณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ IOT OUTLET ขึ้น ซึ่งเป็นการใช้ เว็บบราวเซอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการควบคุมปลั๊กไฟ ในการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน โดยใช้บนโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีสื่อกลางเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถเปิด-ปิดอุปกรณ์ได้จึงเป็นสิ่งที่น่าให้ความสนใจอย่างมากในยุคนี้ อีกทั้งคณะผู้จัดทำได้บูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า ด้านการจัดทำโครงการ ตลอดจนความรู้ด้านอื่น ๆ ที่ผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ได้ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองภายนอกห้องเรียน นำมาประยุกต์ใช้ ผสมผสานกัน ให้สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมขึ้นมาให้สามารถนำมาใช้งานได้จริง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 • เพื่อสร้างปลั๊กไฟที่ควบคุมการทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม ไฟฟ้าให้นำไปใช้งานได้จริง
 • เพื่ออำนวยความสะดวกการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเว็บบราวเซอร์screen intro, 

ขอบเขตการวิจัย

 • ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
 • กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป 10 คน
 • ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความพึงพอใจของผู้ทดสอบใช้งานสิ่งประดิษฐ์
 • ระยะเวลาในการวิจัย 1 ตุลาคม 2561 ถึง 15 พฤศจิกายน 2561
 • เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจ และ IOT OUTLET

สมมติฐานการวิจัย

Mobirise

    ปลั๊กไฟควบคุมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถอำนวยความสะดวกและใช้งานได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า ระดับ มาก

คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

 • IOT ( Internet Of Things) หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่ง ทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 • Outlet หมายถึง เต้ารับสำหรับเสียบปลั้กไฟ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้ปลั๊กไฟควบคุมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเว็บบราวเซอร์
 • ได้อุปกรณ์สำหรับพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
 • ได้อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามนโยบาย Thailand 4.0
 • ได้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย หรือสำนักงาน 
ที่อยู่

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ติดต่อ

โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:Chanthaburi01@gmail.com