how to make a website for free

ผลการวิจัย

ในการจัดสร้างสิ่งประดิษฐ์ IOT OUTLET ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเพื่อให้สามารถจัดทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ด้วยดี โดยมีผลวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
2. ความพึงพอใจของผู้ทดสอบใช้งานสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน มีสถานภาพเป็น นิสิต-นักศึกษา ร้อยละ 30 และประชาชนทั่วไป ร้อยละ 70

นิสิต-นักศึกษา

ประชาชนทั่วไป

พบว่าผู้ตอบแบบประเมิน เป็นเพศชาย ร้อยละ 50 และเพศหญิง ร้อยละ 50

ชาย

หญิง

พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด

ต่ำกว่า 20 ปี

%

20-29 ปี

%

30-39 ปี

%

40-49 ปี

%

50 ปี ขึ้นไป

%

ความพึงพอใจของผู้ทดสอบใช้งานสิ่งประดิษฐ์

พบว่า ความพึงพอใจของผู้ทดสอบ อยู่ในระดับ มาก (X ̅= 4.19) โดยด้านความสะดวกสบายในการปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับ มาก (X ̅= 4.50) ส่วนด้านประหยัดและคุ้มค่า อยู่ในระดับ มาก (X ̅= 3.80)  

ความปลอดภัยในการใช้งาน

ค่าเฉลี่ย = 4.30
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67
แปลผล(ระดับ) = มาก

ความสะดวกสบายในการปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ค่าเฉลี่ย = 4.50
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71 
แปลผล(ระดับ) = มาก

ความสวยงาม รูปร่าง น้ำหนัก

ค่าเฉลี่ย = 3.90
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.74 
แปลผล(ระดับ) = มาก

ประหยัดและคุ้มค่า

ค่าเฉลี่ย = 3.80 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.42
แปลผล(ระดับ) = มาก

การนำไปใช้งานได้จริง

ค่าเฉลี่ย = 4.50 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53
แปลผล(ระดับ) = มาก

ประสิทธิภาพในการในงาน

ค่าเฉลี่ย = 4.30
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67
แปลผล(ระดับ) = มาก

ความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์

ค่าเฉลี่ย = 4.00 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.67
แปลผล(ระดับ) = มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย = 4.19
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.26 
แปลผล(ระดับ) = มาก

ที่อยู่

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ติดต่อ

โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:Chanthaburi01@gmail.com