free html5 templates

วิธีการดำเนินการวิจัย

ประชากรการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

Mobirise

ประชากร ผู้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป ที่อยู่ใน อ.เมือง จ.จันทบุรี
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป เป็นการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ที่อยู่ใน อ.เมือง จ.จันทบุรี จำนวน 10 คน 

เครื่องมือในการวิจัยเเละตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

แบบประเมินความพึงพอใจ ได้ใช้แบบประเมินแบบ rating scale 5 ระดับในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปลั๊กไฟควบคุมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 4 ช่องสัญญาณ 

Mobirise

การดำเนินการวิจัย

Mobirise

1. การศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ออกแบบชุดทดลองและเขียนโปรแกรมทดสอบ
3. ออกแบบปลั๊กไฟควบคุมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเว็บบราวเซอร์
4. การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
5. การสร้างชิ้นงาน
6. การทดสอบชิ้นงาน
7. นำชิ้นงานไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำสิ่งประดิษฐ์ คือ ปลั๊กไฟควบคุมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไปให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้จำนวน 10 คน และทำแบบประเมินความพึงพอใจ

Mobirise

การวิเคราะห์ข้อมูล

Mobirise

ผู้วิจัยได้ใช้สถิติที่ในงานวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้จากการรวบรวมเก็บข้อมูล

ที่อยู่

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ติดต่อ

โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:Chanthaburi01@gmail.com