bootstrap template

สรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

Mobirise

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน มีสถานภาพเป็น นิสิต-นักศึกษา ร้อยละ 30 และประชาชนทั่วไป ร้อยละ 70 เป็นเพศชาย ร้อยละ 50 และเพศหญิง ร้อยละ 50 มีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด
ความพึงพอใจของผู้ทดสอบใช้งานสิ่งประดิษฐ์ มี 7 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ด้านความสะดวกสบายในการปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้านความสวยงาม รูปร่าง น้ำหนัก ด้านประหยัดและคุ้มค่า ด้านการนำไปใช้งานได้จริง ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน ด้านความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งความพึงพอใจของผู้ทดสอบ อยู่ในระดับ มาก (X ̅= 4.19) โดยด้านความสะดวกสบายในการปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับ มาก (X ̅= 4.50) ส่วนด้านประหยัดและคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับ มาก (X ̅= 3.80) 

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย ด้านความสะดวกสบายในการปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ทดสอบใช้งานสิ่งประดิษฐ์ได้มีความพึงพอใจมากที่สุด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และด้านความสวยงาม รูปร่าง น้ำหนัก ผู้ทดสอบใช้งานสิ่งประดิษฐ์ได้มีความพึงพอใจน้อยที่สุด และค่าเฉลี่ยทั้ง 7 ด้าน ของสิ่งประดิษฐ์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยคือ 4.19 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้องไว้

Mobirise

ขอเสนอเเนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

Mobirise

ผลการวิจัยในครั้งนี้ เป็นผลการวิจัยที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก เพียงจำนวน 10 คนเท่านั้น ผู้ที่จะนำผลวิจัยครั้งนี้ไปใช้ ต้องคำนึงถึงขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่จะวิจัยในครั้งนั้น ๆ ด้วย

ขอเสนอเเนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. กลุ่มตัวอย่างต้องมีความหลากหลายและมีจำนวนมากกว่าการวิจัยครั้งนี้
2. ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ก่อนนำไปให้ผู้ทดสอบใช้งานจริง
3. ปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ ให้มีความสวยงาม ลดขนาดให้เล็กลง น้ำหนักให้น้อยลง 

Mobirise
ที่อยู่

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ติดต่อ

โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:Chanthaburi01@gmail.com